Princeton Pediatrics

Click here to edit subtitle

kote kreyol 

Byenveni nan pratik nou yo ak sit entènèt nou an.
Nou sé yon pratik  pou timoun nan Orlando, Florid,  6001 Silver Star Road 
Nou  louvri de Lendi a Vandredi. Orè nou anjeneral kòmanse a 9 :00 nan maten e nou fè men antré 3:00 a 5:00 nan aprè midi .
Nou aksepté pifò asirans
Tanpri relé pou yon randevou: 407-290-3344

Nan Princeton Pedyatri, nou meté swen ak santé ti moun yo nan premye plas. Pou timoun ka pi an santé, premye pa se prevansion ak bon edikasion . Souvan  gen yon ban maladi ki ka  amelyoré san ké ou pa bezwen pran medikaman . Travay nou  se meté eksperyans nou an pratik pou nou edé fanmi yo konprann ki sa , ki fason ki pi bon ak pi efikas, pou edé ti moun yo soti nan soufrans san anpil tès ak tretman ki pa nesesè .
Gadé sit entènèt nou an si ou gen nenpòt kòmantè oswa kesyon, tanpri pa ezite kontakté nou. Nou esperé wè ou ankò!
Toujou tounen tcheké  sit la pou dènye nouvèl ak infòmasion.

Nou engajé nou pou ofri kominoté a bon kalité swen. Doktè nou yo byen fòmé e yo spesializé nan pedyatri. Anplis de sa, anplwayé nou yo ak doktè nou yo gen eksperyans travay ak moun ki soti nan kilti  diferan, yo kon fè misyon medikal an Ayiti epi yo menm gen eksperyans nan administré swen nan lopital, na  ijans ,swen medical  specializé pou timoun ak adolesan ki nan spò.